Full Clip Đá Gà Thomo Bồ CPC3 Ngày 24/06/2024

Anh Hiếu Sài Gòn (gà đỏ) và anh Toàn Kiên Giang (gà xanh) – đá đồng xổ 100 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Anh Trường (gà đỏ) và anh Cọp Em (gà xanh) – đá đồng xổ 100 triệu

Trạng gà: đồng trạng 2950g

Anh Toàn Cù Lao và anh Hưng Vũng Tàu – đỏ đá ăn 9 xổ 100 triệu

Trạng gà: chênh lệch 70g

Anh Toàn CL gà đỏ nặng 3320g

Anh Hưng VT gà xanh nặng 3250g

Trận Đấu Hủy

Anh Trường Đồng Nai và anh Tân Rạch Giá – đỏ đá ăn 9 xổ 500 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Trường Đồng Nai gà đỏ nặng 3350g

Anh Tân Rạch Giá gà xanh nặng 3250g

Anh Tính Gaking (gà đỏ) và anh Toàn Trà Vinh (gà xanh) – đá đồng xổ 500 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3350g

Anh Tính Gaking gà đỏ

Anh Toàn TV gà xanh

Anh Trường Đồng Nai và anh Ba Trà Cú – đỏ đá ăn 9 xổ 200 triệu

Trạng gà: chênh lệch 130g

Anh Trường Đồng Nai gà đỏ

Anh Ba Trà Cú gà xanh

Anh Trường Đồng Nai (gà đỏ) và anh Toàn Trà Vinh (gà xanh) – đá đồng xổ 200 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3270g

Anh Ba Trà Cú và anh Mập – đỏ đá ăn 9 xổ 500 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Ba Trà Cú gà đỏ nặng 3100g

Anh Mập gà xanh nặng 300g (anh Bảo Sting thả gà xanh)

Anh Ba Trà Cú và anh Mập – đỏ đá ăn 9 xổ 500 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Ba Trà Cú gà đỏ nặng 3100g

Anh Mập gà xanh nặng 300g (anh Bảo Sting thả gà xanh)

Anh Minh và anh Hưng Cần Thơ – đỏ đá ăn 9 xổ 300 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Minh gà đỏ nặng 3450g

Anh Hưng CT gà xanh nặng 3350g

Anh Trường Đồng Nai và anh Bảo Sting – đỏ đá ăn 9 xổ 200 triệu

Trạng gà: chênh lệch 300g

Anh Trường ĐN gà đỏ nặng 4100g

Anh Bảo Sting gà xanh nặng 3800g

Anh Mập (gà đỏ) và anh Sơn Đồng Nai (gà xanh) – đá đồng xổ 200 triệu

Trạng gà: đồng trạng 2900g

Anh Tí Đồng Tháp và anh Duy Cà Mau – đỏ đá ăn 9 xổ 200 triệu

Trạng gà: chênh lệch 130g

Anh Tí ĐT gà đỏ nặng 3650g

Anh Duy CM gà xanh nặng 3520g

Anh Trường Đồng Nai (gà đỏ) và anh Toàn Trà Vinh (gà xanh) – đá đồng xổ 500 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Anh Trường Đồng Nai (gà đỏ) và anh Lượm (gà xanh) – đá đồng xổ 200 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3170g

Anh Phước (gà đỏ) và anh Toàn (gà xanh) – đá đồng xổ 300 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3700g

Trận Đấu Hủy

Anh Tròn Kiên Giang và anh Bảo Sting – đỏ đá ăn 8 xổ 1 tỷ

Trạng gà: chênh lệch 200g

Anh Tròn Kiên Giang gà đỏ nặng 2800g

Anh Bảo Sting gà xanh nặng 2600g

Anh Phước và anh Tèo – đỏ đá ăn 9 xổ 200 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Phước gà đỏ nặng 3350g

Anh Tèo gà xanh nặng 3250g

Trận Đấu Hủy

Anh Gồng Cần Thơ và anh Bảo Sting – đỏ đá ăn 7 xổ 200 triệu

Trạng gà: chênh lệch 300g

Anh Gồng CT gà đỏ nặng 3070g

Anh Bảo Sting gà xanh nặng 2770g

Anh Du và anh Bảo Sting – đỏ đá ăn 8 xổ 200 triệu

Trạng gà: chênh lệch 200g

Anh Du gà đỏ nặng 3680g

Anh Bảo Sting gà xanh nặng 3480g

Anh Mập (gà đỏ) và Duyên Ti (gà xanh) – đỏ đá ăn 7 xổ 200 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3400g

Anh Phước Cần Thơ (gà đỏ) và anh Long (gà xanh) – đá đồng xổ 100 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3800g

Anh Quốc (gà đỏ) và anh Mỹ Liều (gà xanh) – đá đồng xổ 200 triệu

Trạng gà: đồng trạng 2800g

Anh Duyên Ti (gà đỏ) và anh Bảo Sting (gà xanh) – đá đồng xổ 300 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3250g

Anh Bảo Sting (gà đỏ) và anh Duyên Ti (gà xanh) – xanh đá ăn 9 xổ 300 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Anh Tân Rạch Giá và anh Hưng Cần Thơ – đỏ đá ăn 8.5 xổ 2 tỷ

Trạng gà: chênh lệch 150g

Anh Tân RG gà đỏ nặng 3400g

Anh Hưng CT gà xanh nặng 3250g

Anh Hưng Cần Thơ (gà đỏ) và anh Giang (gà xanh) – đá đồng xổ 100 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3080g

Anh Phương Sài Gòn (gà đỏ) và anh Mỹ Liều (gà xanh) – đá đồng xổ 100 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3250g

Anh Du và anh Sen Vĩnh Châu – đỏ đá ăn 9 xổ 100 triệu

Trạng gà: chênh lệch 150g

Anh Du gà đỏ nặng 3400g

Anh Sen VC gà xanh 3250g

Trận Đấu Hủy

Anh Phúc và anh Mỹ Liều – đỏ đá ăn 9 xổ 100 triệu

Trạng gà: chênh lệch 150g

Anh Phúc gà đỏ nặng 3270g

Anh Mỹ Liều gà xanh nặng 3120g

Anh Hoàng Vũng Tàu và anh Sen Vĩnh Châu – đỏ đá ăn 8.5 xổ 200 triệu

Trạng gà: chênh lệch 170g

Anh Hoàng VT gà đỏ nặng 3150g

Anh Sen VC gà xanh nặng 2980g

Anh Hưng Cần Thơ và anh Bảo Sting – đỏ đá ăn 7 xổ 200 triệu

Trạng gà: chênh lệch 440g

Anh Hưng CT gà đỏ nặng 3550g

Anh Bảo Sting gà xanh nặng 3100g

Anh Ba Trà Cú và anh Duyên Ti – đỏ đá ăn 9 xổ 200 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Ba Trà Cú gà đỏ nặng 3150g

Anh Duyên Ti gà xanh nặng 3050g

Anh Phúc và anh Hưng Cần Thơ – đỏ đá ăn 9 xổ 100 triệu

Trạng gà: chênh lệch 120g

Anh Phúc gà đỏ nặng 3150g

Anh Hưng CT gà xanh nặng 3030g

Anh Sen Vĩnh Châu và anh Duyên Ti – đá đồng xổ 300 triệu

Trạng gà: chênh lệch 300g

Anh Sen VC gà đỏ nặng 2970g

Anh Duyên Ti gà xanh nặng 2670g

Anh Bảo Sting và anh Duyên Ti – đá đồng xổ 200 triệu

Trạng gà: chênh lệch 300g

Anh Bảo Sting gà đỏ nặng 2850g

Anh Duyên Ti gà xanh nặng 2550g

Anh Tiên và anh Huy

Trạng gà: chênh lệch 60g

Anh Tiên gà đỏ nặng 2780g

Anh Huy gà xanh nặng 2720g

Anh Kẽm và anh Huy – đá đồng xổ 100 triệu

Trạng gà: chênh lệch 60g

Anh Kẽm gà đỏ nặng 2660g

Anh Huy gà xanh nặng 2600g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *